Politisk regnskap

2015 - 2019

politisk regnskap

Vi bygger hele Porsanger

Vi har hatt fokus på å ta i bruk hele potensialet i Porsanger, og vi har prioritert en desentralisert tjenestestruktur innen skole og helse. Porsangerfjorden har vært et viktig fokusområde denne perioden, og vi vil følge opp det igangsatte påvirkningsarbeidet for å sikre en fremtidsrettet forvaltning av fjorden, samt utvikling av havnene i området vårt.

Nærings- og arbeidsliv   

Vi har etablert snuhavn, og videreutviklet samarbeidet med Nordkapp og Lebesby kommune gjennom Nordkappregionen havn og Visit Nordkapp. Vi har etablert Sápmi Næringshage AS sammen med . I tillegg har vi igangsatt et større arbeid med reiselivsutvikling i Porsanger.

Vi har deltatt aktivt og påvirket den politiske prosessen rundt etablering av Finnmark landforsvar og kavaleribataljon i Porsanger i et tverrpolitisk samarbeid ledet av ordføreren.

Vi har deltatt aktivt opp mot beslutningstakere i Avinor og påvirket prosess om å beholde rullebanelengda, Lakselv lufthavn, noe som blant annet har generert direkterute på flyfrakt Banak – Oslo.    

Naturkommunen Porsanger 

Porsangerfjorden har vært et viktig fokusområde denne perioden, og vi vil følge opp det igangsatte påvirkningsarbeidet for å sikre en fremtidsrettet forvaltning av fjorden, samt utvikling av havnene i området vårt.

Reiseliv er en næring i vekst, og vi har tatt steget videre sammen med Karasjok for å utvikle en masterplan for reiselivet. Den skal behandles i næringslivet og politisk i løpet av høsten. I tillegg har vi jobbet målrettet med snuhavn, utvikling av flyplassen på både frakt og passasjertrafikk. Samarbeidet med resten av Finnmark er i gang, og vi mener å ha gode muligheter til videre utvikling fremover.  

Den nye motorferdselloven trådte i kraft i 2015. Vi er godt i gang med re-godkjenning av løypenettet, og har blant annet vedtatt forskrift for rasting på islagte vann og selve regodkjenninga er nå godt i gang. 

En offensiv arbeidsgiverstrategi

Fokus på ledelse har gitt resultater. Sykefraværet har gått ned. Arbeidet med heltidskultur er satt i prosess. Vi har fokus på fagarbeidere og har nådd målet om to lærlinger pr 1000 innbyggere i 2018.  

Vi har satt i gang organisasjonsutvikling med fokus på effektivisering, med digitalisering som et viktig verktøy. Fokus på rekruttering og kompetanse er et fokusområde som har gitt resultater.

Revitaliserer tre språk og kulturer

Vi har styrket samisk språk og kultur blant annet gjennom samlokalisering av ressurser, samt flyttet samisk språksenter til nye, sentrumsnære lokaler. Vi er godt i gang med etablering av kvensk språksenter. Det planlegges åpnet i august 2019.

Satsing på folkehelse, kultur og ungdom  

Frivillighet er satt på dagsorden, og frivilligsentralen er etablert. Vi har etablert stilling som ungdoms- og kulturkonsulent, med ansvar for folkehelse. I tillegg har vi omsider fått revitalisert ungdomsrådet høst 2018.

Arbeidet med Handlingsplan mot fattigdom, med spesielt fokus på barnefattigdom er vedtatt igangsatt. Som en start har vi innført søskenmoderasjon i kulturskolen og ung kulturrabatt, kulturkort for ungdom.

Styrket oppvekstsektoren

Det er igangsatt et arbeid med skole- og barnehageutvikling gjennom Veilederkorpset og prosjekt inkluderende oppvekstmiljø. Børselv skole og ungdomstrinn Billefjord reåpnet i 2016. Vi har på plass en god plan for Porsangerskolen. Arbeidet med barnehageplan er igangsatt, og vi skal bygge ny Lakselv barnehage. Barnevernet og kulturskolen styrkes blant annet gjennom deltakelse i veilederprogram.

Styrket helse og omsorgssektoren

I vår periode er arbeidet med helse- og omsorgsplan igangsatt, men ikke fullført.   Saksbehandlerstilling for inntak av plasser til helsetjenesten er på plass. Vi har løst fastlegeskrisa, styrket legevakt, hjemmetjeneste, helsestasjon, jordmortjenesten og psykiatritjenesten. I tillegg er det etablert stilling som kreftkoordinator. Det er igangsatt pilotprosjekt for forebygging av overgrep for sårbare personer, TryggEst.

Planarbeidet i Porsanger 

Planarbeidet er i god flyt, og samfunns- og arealplanen er varslet fremlagt høsten 2019. Planstrategien ble vedtatt i desember 2016, og dette er et omfattende arbeid. På grunn av arbeidet med ulike utviklingsprosjekter som regodkjenning av scooterløyper, Sentrumsbolig, Kirkegårdsveien boligområde, masser Skarvbergtunnellen, mv har dette arbeidet vært forsinket. 

Ansvarlig økonomistyring

Ansvarlig økonomistyring krever et forutsigbart flertall i kommunestyret. Det har vi ikke hatt denne perioden. Til tross for dette, har vi med et Arbeiderparti-ledet kommunestyre igjen kommet ut av ROBEK. Sist gjorde vi det i 2010. Moderate låneopptak og stabilt folketall har gitt oss denne muligheten. Vi har igangsatt en langsiktig prosess på å effektivisere driften gjennom blant annet digitalisering, reduksjon av sykefravær og stabilisering/rekruttering av nøkkelpersonell, gjennomgang av innkjøpsrutiner, mv.

Er du enig med Porsanger Arbeiderparti om Politisk regnskap?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker