Politikken

Folkan, fjorden & fellesskapet

Porsanger Arbeiderparti tror på sterke fellesskapsløsninger fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Vårt mål er at kommunen skal være et sterkt og solidarisk fellesskap som gir større frihet, bolyst, trivsel og trygghet for enkeltmennesket.

Vi er stolte over vår bakgrunn og vårt flerkulturelle særpreg. Samisk og kvensk kultur og identitet er svært viktig for Porsanger, og det skal gjenspeiles i språk, kultur og samfunnsliv. Et mangfold av andre kulturer og språk vil også i fremtiden være en del av vårt stolte fellesskap.

Kommunen utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet, med ansvar for viktige oppgaver som skole, helse, eldreomsorg, arbeidsplasser og kultur. Den er en sentral utviklingsaktør, med viktig ansvar for arealplanlegging, bidrag til næringsutvikling og et livskraftig bo- og arbeidsmarked. Da er det også viktig at Porsanger kommune har en bevisst arbeidsgiverpolitikk som rekrutterer de beste arbeidstakerne og stimulerer de til å bli.

Porsanger Arbeiderparti vil jobbe for en ansvarlig politikk med forutsigbar økonomistyring. Gjennom fornuftige prioriteringer sikrer vi god velferd til innbyggerne.