Budsjettvedtak 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023

AP, SP, SV

Porsanger AP, SP og SV har kommet til enighet om et budsjettforslag for 2020, og vi håper kommunestyret vil slutte seg til det forslaget vi legger frem. Vi prioriterer å bruke litt tid på den økonomiske omstillingen for å trygge velferdstjenestene til innbyggerne våre, foran å unngå ROBEK.

Kontaktpersoner

Arbeiderpartiet v/Roy Myrheim, tlf 97667695

Senterpartiet v/Jon Nikolaisen, tlf 93073877

Sosialistisk Venstreparti v/ Sylvi Johnsen, tlf 91837919

Budsjettforslaget tar utgangspunkt i vårt felles mål om å tilrettelegge for bosetting og næringsliv i hele Porsanger. Vi prioriterer barn og unge, og fortsetter arbeidet med å omstille Porsanger kommune til et driftsnivå som samsvarer med våre økonomiske rammebetingelser.

Det er et felles mål at vi må gjøre de riktige prioriteringene for å sikre at de som trenger det aller mest får den hjelpa de trenger. I tillegg fortsetter vi arbeidet med digitalisering, og ser frem til å starte arbeidet sammen med nabokommuner for å vurdere mulige tjenestesamarbeid på tvers av kommunegrensene i Midt Finnmark. Oppgaver som er vanskelig å løse i egen regi, for eksempel kommunepsykolog kan vurderes i dette samarbeidet.

De ytre rammebetingelsene påvirker det lokale handlingsrommet. Statlige lovkrav, som for eksempel bemanningsnorm og pedagognorm i barnehage og skole, samt barnevernvakt, gir kommunen økte utgifter uten at vi får kompensert for det. Vi har dessverre ikke funnet rom til å øke dagtilbudet til demente, fordi tilskuddet vi har hatt siden 2015 for å bygge opp tilbudet reduseres i 2020.

Det er vanskelig å dekke inn 11 millioner kroner i tidligere års underskudd, når rammene til kommunesektoren har blitt strammere og vi skal løse flere oppgaver. Derfor legger vi oss på rådmannens anbefaling, og dekker inn 3,6 millioner kroner i 2020, 1,3 mill i 2021 og 6,1 mill i 2022. Det betyr at vi styrer kontrollert inn i ROBEK, og vi vil bruke 2020 sammen med rådmannen på å legge om budsjettprosessen som omfatter en forpliktende plan for perioden. En stram kommuneøkonomi krever trygg styring, og da prioriterer vi trygge gode velferdstjenester til innbyggerne våre foran å unngå ROBEK.

Med den positive befolkningsutviklinga i 2019, forsvarets etablering, et relativt høyt antall barnefødsler og erfaringstall på skatteinngangen, mener vi det er grunnlag for å vurdere økt skatteinngang og rammetilskudd i økonomiplanperioden.  

Vi er bekymret for stadig økende forskjeller. Vi merker det på økt behov for økonomisk sosialhjelp fra våre innbyggere. Det er ulike årsaker til at mennesker kommer skeivt ut økonomisk, men vi vet at innskrenkingen i AAP har gjort det vanskelig også for noen av innbyggerne i Porsanger. I 2017 økte grensa for hvem som kunne få bostøtte. Det rammet mange da, og vi merket det på økte utgifter på ramme for økonomisk sosialhjelp. Derfor vil vi ha ekstra innsats på tiltak som får flere over i arbeid, for å forebygge fattigdom, og ber rådmannen om å intensivere dette arbeidet i 2020.

Frivillighet er en av våre viktigste verktøy for å skape trivsel og et godt bomiljø for barn, unge, voksne og eldre. Vi ser at frivillighetssentralen ikke har truffet behovet, og velger å følge rådmannens anbefaling om å legge den ned. Ettersom det er varslet at tilskuddet til frivilligsentraler tas kraftig ned, er det også økonomisk betinget at frivilligsentralen legges ned. For å kompensere for dette ber vi rådmannen utarbeide en Frivilligerklæring til politisk behandling vår 2020, for å sikre et godt samarbeid mellom kommune og organisasjonsliv og forutsigbare betingelser for frivillige lag og foreninger i Porsanger kommune.

Når vi velger å holde stilling som oppvekstleder vakant, gjør vi en bestilling til rådmannen på å vurdere lederstrukturen i Porsanger kommune. Det skal også utarbeides en skolebruksplan, for å sikre at vi benytter arealene på skolebyggene våre på best mulig måte.

I rådmannens anbefaling, som formannskapet innstilte på til kommunestyret, ligger det an til store endringer. Innbyggerne vil på ulike vis merke endringene som følge av dette budsjettvedtaket.  

Dimensjonering av branntjenesten skaper stor debatt, og det har vi forståelse for. Vi finner det likevel riktig å gå inn for en dimensjonering av brannvesenet som samsvarer med vår egen ROS-analyse, beredskapen i andre sammenlignbare kommuner oss og kravene fra DSB.

Vi har også valgt å følge rådmannens anbefaling om å re-kommunalisere vintervedlikeholdet av rode 3 og 4, noe som vil gi oss større fleksibilitet på å også utføre vedlikehold i egen regi sommer og vinter.

Avslutningsvis mener vi dette er et budsjett som både tar ansvar for den økonomiske omstillingen Porsanger kommune har behov for, samtidig som det møter det utviklingspotensialet kommunen står overfor med forsvarets etablering, som er i god prosess med godt håp om nye innbyggere til Porsanger.

Det aller viktigste er at vi har et politisk flertall som har valgt en plan og en retning som styrer Porsanger trygt inn i fremtida!

Vi har prioritert å følge rådmannens forslag med følgende endringer:

Investeringstiltak

- Forprosjekt boligtomter

- Forprosjekt varmebasseng

- Forprosjekt Kistrand og Billefjord kirkegård

Driftstiltak

- Børselv skole skoleåret 2020/2021. Levende bygder er ett av Porsangers fortrinn, og Børselv har en positiv befolkningsutvikling, med tilflytting av barn i skolealder som følge av nye bedriftsetableringer. Vi vil jobbe videre med å sikre Børselv skole, forutsatt at rammebetingelsene og barnetallet tilsier at det er grunnlag for å videreføre drift. Kostnad 2020: 1,9 mill.

- Varmebassenget. Vi vil holde varmebassenget åpent så lenge det er forsvarlig å drifte. Av hensyn til det helsefremmende og barna, velger vi å opprettholde et ikke lovpålagt tiltak.   Kostnaden løses ved et spleiselag mellom kommunen og leietakerne/brukerne. Økte leieinntekter fases gradvis inn med halvparten av behovet i 2020 og en økning til full selvkost i 2021. Kostnad 2020: 250.000.

- Partistøtte. For å drive politisk arbeid opp mot regionale og nasjonale partiorganisasjoner er det nødvendig med et tilskudd som fordeles med et fast beløp og etter størrelse på parti kommunestyret. Kostnad 2020: 100.000.

- Sommeråpen SFO. Som i 2019. Kostnad 2020: 50.000.

- Søskenmoderasjon kulturskole: Kostnad 2020: 50.000.

- Ergoterapeut. Med to måneders virkning. Kostnad 2020: 100.000.

- Ungdommens møteplass. Videreføre leie av lokaler på Torgsenteret. Finansieres ved utleie til andre, eksterne. Alternativt finne andre egnede lokaler. Kostnad 2020: 0.

- Kjøp skatteoppkrever/arbeidsgiverkontroller reduseres. Innsparing 2020: -100.000.

- Tilskudd private barnehager. Korreksjon rådmannens tiltak. Kostnad 2020: -300.000.

- Vakant oppvekstsjef 2020. Kostnad 2020: -664.000.

- Vakant legeressurs, ifbm lege i permisjon. Kostnad 2020: 300.000.

- Befolkningsvekst. Med bakgrunn i erfaringstall og at vi har trua både på at Norge og Porsanger kommune kommer til å gå godt også til neste år, har vi valgt å legge inn et tiltak om økt skatteinngang/befolkningsvekst. Inntekt 2020: -1.200.000.