Budsjett 2019 - Porsanger AP, SP og SV

Med forbehold om endringer frem mot kommunestyret 13.12.18

Fiskebåter i Billefjord

Porsanger AP, SP og SV legger frem et budsjettforslag med ambisjon om å fortsatt tilrettelegge for vekst og utvikling i hele Porsanger. Vi bygger vårt forslag på rådmannens, og legger med det til grunn at vi anerkjenner et større omstillingsbehov, og er innstilt på å gå inn i en organisasjonsutviklingsprosess de neste årene. 

Den største forskjellen er at vi ønsker å ivareta samfunnsansvaret i forhold til Børselv og vil dimensjonere Porsangerskolen på en måte som gradvis reduserer Børselv skole tilpasset forventet elevtall. Ved positiv endring av elevtallet vil dimensjoneringen revurderes.

Porsanger kommune har siden ROBEK-registeret ble etablert i 2001 vært innmeldt i registeret nærmere 70 % av tiden. I samme periode har kommunen stått i omstilling fra forsvaret og hatt fokus på å omstille arbeidslivet mer enn organisasjonen. Med et skiftende flertall gjennom disse årene erkjenner vi at det har vært krevende å gjøre de riktige grepene i en periode der folketallet har gått ned med rundt 400 personer, herunder 25% barn og unge. 

Det har i samme periode blitt flere eldre, og vi har utvidet gode hjemmetjenester uten at det har vært mulig å redusere på institusjonsplasser. Dersom vi bruker en gjennomsnittlig inntekt pr person, betyr dette 30 mill mindre å rutte med. Dette er bare en lek med tall, men viser at vi ville hatt andre forutsetninger for en sunnere kommuneøkonomi. Vi må forvente stramme økonomiske rammeoverføringer fra staten, og  er forberedt på en tøff omstilling i årene som kommer.   

Vi ser at det er to måter å prioritere på, når vi nå går opp veien mot en sunn økonomi. Vi har valgt å legge inn en progresjon med større besparelser utover i økonomiperioden, fremfor å sikre et større disposisjonsfond tidlig i 2019 og 2020. Det gjør vi for å ivareta organisasjonens mulighet for tilpasning og utførelse av gode prosesser for å oppnå realistiske mål. Vi ønsker å unngå alternativet, som vil medføre store nedtrekk tidlig i perioden uten faglig tilnærming og usikkerhet ved gjennomføring. Vårt budsjett krever høy budsjettkontroll og tett oppfølging med tiltak ved budsjettavvik.

Barn og unge er vårt viktigste satsingsområde i årene som kommer, og vil søke å få på plass tiltak i årene som kommer som gir barn i lavinntektshusholdninger anledning til å delta på linje med andre barn og unge. Derfor skjermer vi kulturkortet for ungdom og søskenmoderasjon i kulturskolen. I tillegg vil vi i løpet av økonomiplanperioden sikre rimeligere hall og baneleie til aktiviteter for barn og unge, sommeråpen SFO og gjeninnføre skolefrukt. Vi har igangsatt et arbeid med handlingsplan mot fattigdom med spesielt fokus på barnefamilier, og vil gjennom dette arbeidet vurdere ytterligere tiltak. 

Lovpålagte oppgaver en stor del av porteføljen vår, og det er innenfor helse- og omsorg vi har de største oppgavene å løse. Vi legger inn ergoterapeut fra 2021, og vil bruke 2019 på å rigge organisasjonen på dagtilbud for eldre og andre tiltak som er pålagt kommunene å gjennomføre. Planarbeidet har vært arbeidskrevende med andre store saker på dagsorden, men nå nærmer vi oss en prosess for å ferdigstille samfunnsplanen, som legger grunnlaget for arealplanen. Vi skal rullere både ROS-analyse og beredskapsplaner, helse- og omsorgsplanen er i prosess og forventes ferdig i 2019.  

Med forsvarets etablering har vi store muligheter, og vi vil jobbe konstruktivt i dialog og samhandling med forsvaret og det øvrige statsapparatet for å sikre best mulig uttelling for kommunen. Det igangsettes et arbeid på re-godkjenning av scooterløyper i 2019, og vi vil få utredet en scooterløypeavgift for å sikre merking og oppgradering av scooterløypenettet. Dette må utføres i et spleiselag mellom kommunen og brukerne.   

Vi er innstilt på å utvikle og omstille Porsanger kommune til en attraktiv kommune både å bo og arbeide i, samtidig som vi dimensjonerer tjenestene våre etter det faktiske behovet.

Porsanger AP, SP og SV