Bevar en desentralisert struktur!

Uttalelse fra årsmøtet til Porsanger Arbeiderparti 28.1.2019

Porsanger Arbeiderparti ber Finnmark Arbeiderparti og fellesnemnda jobbe for å sikre at prinsippet om en desentralisert struktur ivaretas i prosessen med sammenslåingen av Troms og Finnmark. Lakselv som handels- og servicesenter i Midt-Finnmark har offentlige institusjoner som kan stå i fare for å bli sentralisert. Andre kommuner i Finnmark har samme utfordring. Derfor må prinsippet speile et ønske om å styrke næringsvariasjonen i kommunene i hele Finnmark og Troms med mål om å tilrettelegge for vekst og utvikling i hele regionen.  

Porsanger Ap ber om at en har spesielt øye til prosessen i Statens vegvesen, der Lakselv trafikkstasjon er foreslått nedlagt. Det er grunn til å tro at trafikkgrunnlaget i og rundt Lakselv vil fortsette å øke både for tungtransport og private, med de utviklingstrekkene vi ser fremover. 

Forsvaret etablerer en kavaleribataljon med tungt materiell og vernepliktige som vil kunne ha behov for nærhet til oppkjøring. Lakselv lufthavn Banak er sentral i utviklingen av cruise, charter og eksport av sjømat fra Finnmark, og transportkorridoren Lakselv Karegasniemi er godkjent for modulvogntog. 

Tilbudet til befolkningen i Midt Finnmark ivaretas best ved å beholde Lakselv Trafikkstasjon i den fremtidige strukturen. I tillegg vil det være naturlig å vurdere Lakselv som en fylkeskommunal avdeling på vei med bakgrunn i eksisterende kompetanse og nærhet til de funksjoner som er nevnt over.    

Vi ber også om at Finnmark Arbeiderparti har et ekstra fokus på å beholde arkivfunksjonen i Finnmark, lokalisert i Lakselv gjennom IKA Finnmark. Opplæringskontoret for offentlig sektor har hovedkontor i Lakselv, og vil bli utfordret når Troms og Finnmark slås sammen. 

NAV Hjelpemiddelsentral er en stor og viktig institusjon, med høy kompetanse, som må sikres nærhet til kommunene og befolkningen i Finnmark. KS Finnmark, VEFIK, Finnmark Idrettskrets og Fefo er også viktige institusjoner som bidrar til et mangfoldig arbeidsliv midt i Finnmark. Vi ber Finnmark Arbeiderparti sine representanter i fellesnemnda jobbe for å sikre Opplæringskontorets og de øvrige regionale funksjonene som her er nevnt en fremtid i Finnmark.

Avslutningsvis er det viktig for oss at Finnmark Arbeiderparti også jobber for å sikre forutsigbarhet for tilbudet ved Lakselv videregående skole, spesielt med tanke på forsvarets, næringslivets og kommunene i Midt-Finnmark sitt behov for kompetanse i fremtiden.  

For ytterligere kommentar, kontakt leder Kjetil Hanssen på telefon 40027900.