Avlastingstilbudet i Porsanger kommune

Vedtatt på årsmøte i Porsanger Arbeiderparti 3.2.21

Etter at avlastinga ble lagt ned på Trekløveren høsten 2020, melder brukere og pårørende om et svekket tilbud. Porsanger Arbeiderparti foreslo i utvalg for helse og omsorg 3. juni at «det er et primærønske å ta nedtrekket innen en nedbygging av institusjonsplasser til fordel for hjemmebasert omsorg», og kommunestyret ba i møte 18. juni «kommunedirektøren prioritere at det finnes alternative avlastningstilbud for hjemmeboende med pleiebehov.» Årsmøtet ber kommunestyregruppa følge opp at tilbudet om avlasting, eller et utvidet dagtilbud, fortsatt skal gis på et forsvarlig nivå, gjerne i samarbeid med frivillige.