Arbeiderpartiets budsjettforslag

Ny hangar 330

Porsanger Arbeiderparti har lagt frem vårt forslag til budsjett 2018. Vi gjør oppmerksom på at det er ikke endelig partibehandlet, og vi inviterer de politiske partiene i kommunestyret til forhandlinger. Derfor tar vi forbehold om endringer frem mot kommunestyret.

Porsanger kommune står fortsatt i omstilling, og Porsanger Arbeiderparti mener det er viktig med forutsigbare rammer for å bygge samfunnet videre. Vi er nær en styrking av forsvaret på Porsangmoen, vi venter på nye redningshelikoptere og det bygges ny hangar på flystasjonen, Fefo bygger nytt, Lakselvterminalen er i god drift, Sea Walken er på plass og vi har en markant økning i antall båter og fiskere de siste årene. Det viktigste vi kan gjøre som kommune er å skape trygghet for gode tjenester og tilbud for å skape bolyst og trivsel.

I dette bildet er bygdene våre viktig. Vi ønsker å legge til rette for at unge også kan etablere seg i bygdene. Da er skole og barnehage viktige tilretteleggingstiltak. Derfor vil vi gi Barn og unge i Børselv mulighet til å gå på skole i sitt oppvekstmiljø. Det er likevel viktig å presisere at det går en grense for et faglig forsvarlig nivå på elevtallet, og bygda må selv bidra til å være et attraktivt bo og mulig arbeidssted i fremtiden for at vi sammen skal lykkes. 

Vårt budsjettforslag slutter seg til rådmannens forslag. Vi mener det er et godt utgangspunkt for å bygge Porsanger videre. Forutsigbare rammer gis gjennom å følge opp tidligere vedtak, som på ulike måter binder økonomien vår fremover. 

Vi tror på flere innbyggere i årene som kommer og legger det til grunn for vårt forslag.Vi legger opp til en minimal endring i økonomien, men gir på mange områder føringer gjennom den verbale delen. Dette virker direkte inn på resultatmålene som er oppdraget rådmannen får av oss politikere. 

Vi inviterer til en bred debatt om forslaget, og inviterer til medlemsmøte torsdag 7.12.17 kl 18 på rådhusets kantine, for de som ønsker å bidra til et best mulig vedtak. 

Vi tar imot innspill på porsangerap@gmail.com, alternativt kan du engasjere deg på vår Facebook-side. 

Forslag til vedtak

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til budsjett, med følgende endringer/tilleggspunkter:

Ramme 1100 Sentrale folkevalgte organer

Nytt kulepunkt resultatmål

·         Utrede ny modell for politisk organisering der en vurderer å slå sammen Sektorstyrene for oppvekst og kultur og helse og omsorg og etablere et Levekårsutvalg. I tillegg vurdere å slå sammen oppdraget i NRFU med oppdraget til sektorstyret for kommunalteknikk, næring og beredskap.

Ramme 1120 Sentralledelse

Nytt kulepunkt resultatmål for IT drift

·         Vurdere et utvidet samarbeid med andre kommuner på IT-drift for å møte digitaliseringsbehovet.

Ramme 1150 Samisk språk

Nytt kulepunkt resultatmål

·         Utviklingstiltak i samisk aktivitetsplan rettes mot å styrke arbeidet med samisk i barnehager og skoler, samt prosjekter i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som Sjøsamisk kompetansesenter, Mearrasami Duodjedallo, etc.

Tiltak fra Arena

·         Ekstra inntekt salg av fjernundervisning:             -143.000

Ramme 1240 Lønns- og personalfunksjon,

Nye kulepunkter resultatmål

·         Utarbeide en strategi for heltidskultur i trepartssamarbeidet, med mål om å legge frem et forslag til politisk behandling i juni 2018.

·         Oppfylle målet om minimum 8 lærlingeplasser, ihht vedtak om 2 pr 1000 innbyggere i Porsanger kommune.

·         Rekruttere flere nyutdannede lærere, barnehagelærere, sykepleiere mv, gjennom tiltak som gjør det attraktivt for unge nyutdannede å søke seg til Porsanger kommune. 

·         Stimulere til at ufaglærte ansatte i oppvekst- og helsesektoren kan ta utdanning parallelt med jobb, herunder jobbe for å etablere flere desentrale studietilbud i Porsanger. (SV)

·         Porsanger kommune skal være en foregangsbedrift som tilbyr deltakere i introduksjonsprogrammet språkpraksis i sine avdelinger.

·         Det igangsettes et prosjekt i samarbeid med NAV for å utdanne flere menn til jobb i barnehage og helse. «Menn i helse» og «Menn i barnehage».

Ramme 1300, Undervisning, herunder administrasjon

Nytt kulepunkt under overskriften Kompetanse, Lokale mål

·         Tidlig innsats og inkluderende lærings- og lekemiljø i skoler og barnehager skal være et satsingsområde i Porsanger kommune. (Nytt vedtak av 14.12.17)

Ramme 1330, Voksenopplæring (Kvalifiseringsenheten)

Nytt avsnitt resultatmål

Porsanger kommune har en andel utenlandske arbeidstakere med behov for norskopplæring utenfor ordinær arbeidstid. Det gjennomføres en kartlegging av behovet og en kostnadsanalyse for eventuell oppstart av et tilbud om dette.

Ramme 1340, Barnehagedrift, herunder administrasjon

Nytt kulepunkt under overskriften Utvikling

·         Tidlig innsats og inkluderende lærings- og lekemiljø i skoler og barnehager skal være et satsingsområde i Porsanger kommune.

Nytt kulepunkt resultatmål under overskriften Utvikling

·         Prosjekt «Trekulturell barnehage». Det igangsettes et utviklingsarbeid for å gjøre barnehagene i Porsanger kommune til vårt flaggskip for tre stammers møte, med utgangspunkt i norsk, samisk og kvensk språk og kultur som basis for et flerkulturelt og mangfoldig tilbud.

Ramme 1380 Kulturtiltak

Nytt kulepunkt resultatmål

·         Etablere en ordning med «Kulturkort for ungdom» mellom 10 og 19 år. Det gis 30 % rabatt på kulturaktiviteter og arrangement i regi av Porsanger kommune/PIAS. Det settes av inntil 75.000 til tiltaket, som dekkes inn gjennom tilsvarende reduksjon av ramme 1480.

·         Etablere et kvensk språk- og kultursenter samlokalisert med samisk språksenter i Lakselv i løpet av 2018.

·         Utrede om driftsmodellen PIAS er den mest hensiktsmessige måten å drive våre idrettsanlegg, kino og kultur på.

·         Nytt dekke og kjøkken i storhallen klargjøres for eventuelle fremtidige spillemiddelsøknader.

Ramme 1400 Administrasjon pleie og omsorg

Nye kulepunkt resultatmål

·         Sertifiseringsordningen «Livsgledehjem» vurderes innarbeidet i de kommunale avdelingene som faller naturlig inn i en slik ordning. Målet er å få livsglede satt i system for å skape en bedre hverdag på sykehjem/bo- og servicesenter for både beboere og ansatte, tjenesteutvikling, rekruttere flere til pleie- og omsorgsyrker, tett samarbeid med avdelinger og frivillighet i kommunen. Dette vil være et mulig samarbeidsprosjekt med den nye Frivilligsentralen. 

Ramme 1420 Åpen omsorg/hjemmebaserte tjenester

Nytt kulepunkt resultatmål

·         Utrede muligheten for å etablere et utvidet dagtilbud, gjerne i samarbeid med Frivilligsentralen.

·         Utrede muligheten for å inngå samarbeid med private aktører om å fremskaffe kommunalt disponerte omsorgsboliger.

·         Utrede behovet for brannheis på Porstun, ihht behov blant beboerne og bemanningen ved avdelingen.

Ramme 1450 Helsetjenester

Nye kulepunkt resultatmål

·         Det utarbeides en strategi for å tilsette ergoterapeut innen frist i 2020.

·         Det etableres en E-helsesøstertjeneste, for enklere å nå ut til ungdom.

Ramme 1500 Næringsformål

Nytt kulepunkt resultatmål

·         Utarbeide strategi for «Næringsvennlig kommune», legges frem til politisk behandling juni.

·         Bolystprosjekt i forbindelse med forsvarsetablering på Porsangmoen. Det settes av kommunal egenandel fra omstillingsfondet, samt søkes eksterne midler. Uavklart kostnad. 

·         Prosjekt reisemålsutvikling gjennomføres, forutsatt deltakelse fra privat næringsliv og finansiering fra Innovasjon Norge.

Ramme 1560 Miljøtiltak

Nytt kulepunkt resultatmål

·         Tilrettelegging av snøscooterløypene (tiltak som fastmerking, parkering, tilrettelegging av fasiliteter som gapahuker, mv.). Finansieres gjennom innføring av scooterlisens.

Ramme 1620 Beredskapstjenester

Nytt kulepunkt resultatmål

·         Ekstern analyse for å dimensjonere brann- og feietjenesten i tråd med lovkrav, behov og mulige regionale samarbeid.

·         Vurdere muligheten for å videreføre det påbegynte arbeidet med Barents Rescue Team/RKSN som et samarbeidsprosjekt mellom Porsanger kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Ramme 1750 Andre bygg og anlegg

Nytt kulepunkt resultatmål

·         Kurssenteret legges ut for salg. Antatt inntekt 6.900.000, ihht verdivurdering av 2014. det er en forutsetning at andre lokaler for dagens leietakere er på plass før et salg effektueres.

·         Utrede etablering av flytekai i Hamnbukt, i samarbeid med fiskere, fritidsbåteiere og Nordkappregionen Havn IKS.

·         Igangsetting av prosjekt EPC – Energiøkonomisering av kommunale bygg.

·         Miljøtiltak

-          Bidra til å realisere innendørs hall Gairasmoen for håndtering av søppel, hindre flygeavfall.  

-          Forprosjektering renseanlegg Brennelvmunningen.

Her finner du formannskapets innstilling til budsjett: 

https://www.porsanger.kommune.no/formannskapets-innstilling-til-aarsbudsjett-2018-oekonomiplan-2018-2021.6062737-21678.html