Ansvarlig styring handler om langsiktighet og forutsigbarhet

Porsanger Arbeiderparti har en klar målsetting om at folk skal bygge og bo i hele Porsanger. Trivsel og bolyst er stikkord for fremtida.

original_1478640562_0890021

Ansvarlig styring handler om å ha en kommuneplan som har en langsiktig visjon for både samfunn og areal. Vi må vite hvor vi står og hvem vi er, for deretter å sette oss SMARTe mål, som er Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsavgrensa for å vite hvor vi skal.

Det handler om å ha en politikk som gjør oss til en attraktiv kommune for ungdom. Attraktive arbeidsplasser, gode barnehager og skoler, gode fritids- og kulturtilbud, boligtomter og en moderne kommune som møter folk der de er, på nett eller ansikt til ansikt.

Det handler om forutsigbar økonomistyring. Vi kan ikke låne mer penger enn vi har råd til. Lånegjelda er dobla på tre år, og vi er satt under administrasjon av fylkesmannen (ROBEK). Vi har blant annet lånt penger til scooterløyper og elevhybler, som ikke er lovpålagte oppgaver for en kommune. Vi er heldige og har en rekordlav rente som berger oss. Overføringer fra staten avhenger også av innbyggertall, og å legge ned skoler er et kortsiktig tiltak som i verste konsekvens fører til at flere flytter. De kaller det #handlekraft. Jeg kaller det #luksusfella.

Det handler om å ha klare mål for hvordan vi skal løse fremtidens helse- og omsorgsoppgaver. Vi må stimulere til at folk bor hjemme lengst mulig. Folk lever og holder seg friskere lengere og om 15 år er antall eldre over 80 år doblet. Det betyr ikke at alle er syke eller pleietrengende. Heller tvert imot. Eldre er en ressurs og kan bidra til samfunnet på mange måter. Frivillighet, forebygging og folkehelse er stikkord for fremtida.

Det handler om å ha klare mål for utdanning og oppvekst nærmest mulig der våre barn og unge bor. Vi må sørge for at de føler mestring og glede i en mobbefri skole. Vi vil prioritere tidlig innsats og en lese- skrive og regnegaranti – fordi vi tror det vil dempe behovet for spesialundervisning senere og forebygge frafall i videregående skole. Glede, inspirasjon og mestring er stikkord for fremtida.

Det handler om å beholde og rekruttere dyktige og kompetente ansatte, slik at vi får brukt våre ressurser på en best mulig måte. Dette gjør vi best gjennom gode ledere og i samarbeid med de ansatte. Relasjonsledelse er et stikkord for fremtida.

Det handler også om samarbeid med kommuner rundt oss for å finne de gode og fremtidsretta løsningene for Porsangersamfunnet og Finnmark.

De siste fire år bærer preg av mangelen på en helhetlig plan. Lånegjelda er dobla, eiendomsskatten økes til 6 promille fra 2016, skoler er lagt ned, avtalen med Solbrått er sagt opp uten at det er iverksatt reforhandling av avtalen. Sykefraværet første kvartal var på 15 %. Fokuset på eksterne prosjekter har vært ekstremt høyt. Administrasjonen har brukt mye tid og ressurser på snuhavn, elevhybler, RKSN og ad hoc møter underveis, naturlig nok på bekostning av tjenestetilbudet i Porsanger kommune.

Derfor trenger vi et politisk skifte, og Porsanger Arbeiderparti går til valg på lag med hele Porsanger.

Aina Borch, ordførerkandidat Porsanger Arbeiderparti