Vi fortsetter å bygge Porsanger

original_1478643982_8188596

Ansvarlig og forutsigbar styring er stikkordet for budsjett 2018 og økonomiplanperioden. Vi er svært fornøyde med å gjennomføre politikken vi har gått til valg på. Sammen med TLP, SP og SV har lagt frem og vedtatt et nøkternt og realistisk budsjettforslag, som bygger på rådmannens anbefaling.  Vi har et felles mål om aldri mer å komme på ROBEK-lista.

For Porsanger Arbeiderparti har det vært viktig å finne løsning for å videreføre Børselv skole, og vi går inn for å bygge ny skole der. Dette er et signal som kan skape trygghet for at arbeidsplasser kan etableres og at barnefamilier velger å flytte til Børselv. Fortsatt har vi et elevtall som kan forsvare et skoletilbud i Børselv.

Forsvaret kommer tilbake til Porsanger og vi skal posisjonere oss innen reiseliv. Vi kommer til å se flere innbyggere i Porsanger hvis vi gjør de riktige grepene. Vi må bygge et Porsanger som er attraktivt for barnefamilier. Det mener vi at vi legger opp til i vårt budsjettforslag. 

Planarbeidet har vært etterspurt i lang tid. Vi har satt oss i førersetet og nå gjennomfører vi!  Vi har levert på arbeidsgiverstrategi, vi er i god prosess på kommuneplanarbeidet, helse- og omsorgsplanen kan få prioritet i 2018, vi skal iverksette en strategi for heltidskultur i trepartssamarbeidet, skoleeierstrategien er i prosess, og samisk språk og kulturplan er satt i prosess.  Summen av det vi leverer gir oss de aller beste mulighetene for god utvikling. Det er vi fornøyd med.

Rekruttering av fagpersonell er viktig. I år har legesituasjonen hatt høy prioritet, og  vi registrerer at de nye kompetansekravene i flere sektorer utfordrer oss som kommune. For eksempel snakker vi om lærere uten formalkompetanse som om de ikke har utdanning. Vi må sørge for at lærerne som er ansatt og skal bli ansatt i fremtiden har tilstrekkelig med studiepoeng i fagene de skal undervise i.  

Digitalisering er et prioritert område i 2018, og det vil gi andre mer fleksible måter å jobbe på, slik at vi får brukt ressursene våre rett. Vi vil kunne tilby bedre tilpassede tjenester med ny teknologi. Det vil for eksempel kunne frigjøre de varme hendene og de kloke hodene til fremtidens omsorgsoppgaver. 

I tillegg vet vi at elektroniske byggesøknader har et stort potensiale for raskere byggesaksbehandling. Vi har tidligere prioritert å opprette stilling som kommuneplanlegger og med omorganiseringen som er gjort på teknisk gjøres det nå en tilsetting på arealplanlegger, som blant annet vil jobbe med restanser på reguleringsplaner og søknader om dispensasjoner, som vil frigi tid til byggesaksbehandling.            

Vi vil satse på gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge i Porsanger. Derfor vil vi innføre en ordning med kulturkort for ungdom, vi setter i gang rekrutteringstiltak for lærere og annet nøkkelpersonell. Vi ber rådmannen jobbe for å finne løsning for å etablere kultur- og ungdomskonsulenten fast fra 2019. Vi setter av penger til å skifte dekke/underlag i både sportshallen og Porsangerhall.  Kultur og frivillighet er viktig for oss. I år ble den mye omtalte Frivilligsentralen etablert. I 2018 vil vi ta kjøkken i Porsangerhallen ett steg nærmere realisering, gjennom et forprosjekt for å se på mulighetene for en renovering av anlegget sammen med bygging av kjøkken. 

I tillegg til det opprinnelige budsjettforslaget har vi valgt å ta inn innkjøp av Smartboard-tavler til Lakselv ungdomsskole (100.000) og en oppgradering av Porsanger bibliotek (150.000). Det nevnes spesifikt her fordi det ikke er tatt inn  i tekst-versjonen av budsjettforslaget. 

Vi er svært fornøyd med vår dyktige rådmann, som sammen med sine gode ledere, gir oss rammeverket for å videreføre det politiske prosjektet vi har startet på. 

Dette er bare noen av de mange gode tiltakene som vi vil satse på for å bygge Porsanger videre. I vedleggene kan du se detaljene i budsjettvedtaket i sin helhet.  

Kommunestyregruppa